Taal kiezen Duits Engels Nederlands Frans Russisch
Login
back to top

Algemene bedrijfsvoorwaarden

§ 1 Geldigheid

1. Onderstaande voorwaarden gelden in de huidige versie voor alle, tussen koper en ons, Comaier Germany GmbH (hierna „verkoper“ genoemd) gesloten overeenkomsten over de verkoop en levering van goederen, voor zover er geen andersluidende afspraken bestaan. De voorwaarden gelden eveneens voor alle toekomstige zakelijke betrekkingen, ook als ze niet nog eens uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

2. Andersluidende verkoopvoorwaarden met welke verkoper niet uitdrukkelijk instemt, zijn voor verkoper niet bindend, ook niet indien verkoper deze niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Onderstaande voorwaarden gelden ook dan, indien verkoper op de hoogte is van voorwaarden van de koper die deze weerleggen of ervan afwijken, en opdrachten van koper zonder onvoorwaardelijk uitvoert.

3. Aan de verkoper zijn alle rechten in de vorm van eigendom, auteurs- en andere beschermende rechten voorbehouden op afbeeldingen, calculaties, tekeningen en andere documenten. Koper mag deze uitsluitend met schriftelijke toestemming van verkoper aan derden doorgeven, ongeacht het feit of verkoper ze al dan niet als vertrouwelijk heeft gekenmerkt.

§ 2 Offertes / Sluiten van overeenkomsten

1. Alle door verkoper aangeboden offertes zijn niet verplichtend en vrijblijvend, tenzij verkoper uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de offerte bindend is.

2. Overeenkomsten worden sluitend door uitvoering van de opdracht door verkoper.

§ 3 Prijzen

1. Alle prijzen zijn in Euro, af fabriek, zonder verpakking en verzendkosten, tenzij tussen partijen van de overeenkomst anders overeengekomen. De prijzen zijn zonder de wettelijke belasting toegevoegde waarde. (btw) Deze brengt verkoper tegen het wettelijke tarief op de dag dat de rekening wordt opgemaakt, afzonderlijk in rekening.

2. In beginsel gelden de prijzen die op de dag van verzending van toepassing zijn.

§ 4 Minimale bedrag van de bestelling

Buiten Duitsland (export) bedraagt het minimale bedrag van de bestelling 3.000,00 Euro.

§ 5 Vracht / Verzendkosten

1. Laden en vervoer vinden in beginsel onverzekerd en voor risico van de koper plaats. De koper draagt daarnaast het risico voor het transport in geval van franco, FOB- en CF-vervoer (Incoterms 2010), vooral bij overstromingen. Exportleveringen worden af fabriek uitgevoerd. Verkoper doet zijn best om rekening te houden met de wensen en belangen van de koper, met betrekking tot wijze van vervoer en – route. De meerkosten die daardoor ontstaan – ook bij overeengekomen franco vracht - komen voor rekening van de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de keuze en de handelingen van de logistieke onderneming, noch voor het beladen. Hiervoor is in beginsel de koper zelf verantwoordelijk.

2. Bij verzending heeft de verkoper met de overdracht aan het vervoersbedrijf (bijv. expediteur, posterijen) aan zijn plichten volgens de overeenkomst voldaan. Het risico wordt op de koper overgedragen, zodra de goederen aan de vervoerder, het transportbedrijf of overige, voor de afhandeling van het vervoer, aangewezen derden zijn overdragen, of zodra deze het magazijn van verkoper hebben verlaten. Dit geld ongeacht of het verzenden van de goederen vanaf de plaats van uitvoering plaatsvindt, of ongeacht wie de vrachtkosten draagt.

3. Wordt het verzenden op wens of door de schuld van de koper vertraagd, dan slaat verkoper de goederen op kosten en voor risico van koper op. In dat geval is de kennisgeving dat de goederen klaar staan voor verzending gelijk aan de verzending zelf.

4. Indien koper zonder daartoe het recht te hebben, weigert de goederen in ontvangst te nemen, heeft de verkoper desondanks het recht de ontstane verzend- of vrachtkosten in rekening te brengen.

§ 6 Betalingsvoorwaarden

1. Indien niet anders overeengekomen, zijn rekeningen steeds betaalbaar binnen 30 dagen netto, onafhankelijk van de datum van ontvangst van de goederen. Afspraken over uitzonderingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Voorwaarde voor korting voor tijdige betaling is dat koper geen andere rekeningen met betalingsachterstand, open heeft staan.

2. Krijgt de koper betalingsachterstand dan heeft verkoper het recht rente voor achterstallige betaling ter hoogte van 8% boven de op dat moment geldige basisrente van de Europese Centrale Bank te vorderen. Dit laat onverlet dat daarnaast een hogere schadevergoeding kan worden geëist.

3. Rechten op verrekening en inhouding kan koper alleen dan uitoefenen voor zover aanspraken zijnerzijds rechtsgeldig zijn vastgesteld en niet worden aangevochten.

§ 7 Levertermijnen

1. Levertermijnen zijn in zoverre bindend, als ze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Voor het overige moeten eventueel vermelde levertermijnen slechts als benadering van het tijdstip worden gezien.

2. Verkoper heeft het recht de levering en zijn diensten in gedeelten te verlenen, voor zover dat voor de koper aanvaardbaar is.

3. Wanneer de koper de levering te laat in ontvangst neemt, heeft verkoper het recht schadevergoeding voor de ontstane schade te eisen en voor eventueel meerwerk te eisen. Dit geldt ook wanneer koper door zijn schuld, zijn plichten tot medewerking niet nakomt. Zodra vertraging bij het in ontvangst nemen of door schuld ontstaat, gaat het risico van verslechtering door toeval of het verloren gaan door toeval, over op de koper.

§ 8 Overmacht

1. Omstandigheden waar verkoper niet aansprakelijk voor is, zoals overmacht, stakingen, blokkades, oorlog, tekorten aan grondstoffen en energie en dergelijke, evenals belemmerende beschikkingen van hoger hand, die het afhandelen van de opdracht tegenwerken, ontheffen de partijen van hun verplichtingen uit de overeenkomst voor de duur van de hinder en voor de omvang van de gevolgen, ook voor zover daardoor het afhandelen van de betreffende zaken binnen afzienbare tijd onrendabel zou worden. Dit is ook van toepassing wanneer één van de eerder genoemde gevallen van overmacht een leverancier van verkoper treft en er geen, of slechts onder onaanvaardbare voorwaarden een andere, mogelijkheid voor levering is.

2. Wanneer de daaruit ontstane vertragingen langer duren dan een periode van zes weken, dan hebben beide partijen van de overeenkomst het recht, met betrekking tot de omvang van de verplichtingen, de overeenkomst te ontbinden.

3. Aanspraken van koper op schadevergoeding zijn in geval van overmacht uitgesloten.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan alle aanspraken, om welke gerechtelijke reden dan ook, uit de zakelijke betrekkingen, is voldaan.

2. De koper moet de goederen onder eigendomsvoorbehoud als goed huisvader behandelen en deze op zijn kosten tegen schade door brand, water of diefstal, tegen nieuwwaarde, te verzekeren. De onderhouds- en inspectiewerkzaamheden die eventueel nodig zijn, moeten door de koper voor eigen rekening, tijdig worden uitgevoerd.

3. Koper heeft het recht de goederen onder eigendomsvoorbehoud volgens voorschrift in de handel te brengen en / of te gebruiken, zolang hij geen betalingsachterstand heeft. Het is niet toegestaan de goederen te verpanden of als zekerheid over te dragen. De, uit doorverkoop of om andere gerechtelijke redenen, in verband met de goederen onder eigendomsvoorbehoud, ontstane vorderingen (inclusief het totaal aan vorderingen op het saldo van de lopende rekening) moet de koper nu al, als zekerheid, volledig aan de verkoper overdragen. Bij dezen aanvaardt verkoper deze overdracht. Verkoper machtigt koper, met recht op herroeping, de aan verkoper overgedragen vorderingen voor zijn rekening, onder eigen naam, te innen. De machtiging tot inning kan op elk moment herroepen worden, wanneer koper zijn betalingsverplichtingen niet volgens voorschrift nakomt. Koper is niet bevoegd de vordering over te dragen, ook niet met het doel de vordering door middel van factoring te innen, tenzij gelijktijdig wordt aangegeven dat de factoor verplicht is de tegenprestatie ter hoogte van de vordering, gedurende dezelfde periode dat verkoper vorderingen aan koper heeft, rechtstreeks aan verkoper te voldoen.

4. Koper zorgt er in ieder geval uit naam van verkoper voor dat de goederen onder eigendomsvoorbehoud verwerkt of bewerkt worden. Verkoper geldt dan in de zin van § 950 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) als fabrikant. Voor verkoper ontstaan geen verplichtingen. Voor zover bij de verwerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud materiaal wordt verwerkt dat geen eigendom van verkoper is, verkrijgt verkoper een mede-eigendomsrecht voor het nieuwe product, in verhouding tot de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud (Eindbedrag van de factuur incl. btw) tot het andere verwerkte materiaal, ten tijde van de verwerking. Op de door de verwerking ontstane nieuwe producten is hetzelfde van toepassing als op de goederen onder eigendomsvoorbehoud. In geval van ondeelbare vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met ander materiaal dat geen eigendom is van verkoper, verkrijgt verkoper een mede-eigendomsrecht voor het nieuwe product, in verhouding tot de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud (Eindbedrag van de factuur incl. btw) tot het andere verwerkte materiaal, ten tijde van de vermenging. Zijn de goederen van de koper als resultaat van de vermenging als hoofdproduct te beschouwen, dan stemmen koper en verkoper ermee in dat koper het aandeel van verkoper in het eigendom, aan verkoper overdraagt. Bij dezen aanvaardt verkoper deze overdracht. Het zo ontstane enig of mede-eigendom aan de goederen wordt door koper voor verkoper bewaard.

5. Bij aanspraken van derden op goederen onder eigendomsvoorbehoud, in het bijzonder bij verpanding, moet koper op het eigendom van verkoper wijzen en verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen, opdat verkoper aanspraak op zijn eigendomsrechten kan maken. Voor zover de derde niet in staat is verkoper de in verband hiermee ontstane gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is koper daarvoor aansprakelijk.

6. Verkoper is verplicht de haar toekomende zekerheden zover vrij te geven als het verschil, tussen de waarde van de vorderingen waarvoor zekerheden moeten worden gegeven en de realiseerbare waarde van de zekerheden, meer bedraagt dan 20%. Verkoper heeft de keuze van de vrij te geven zekerheden.

§ 10 Garantie / Klachten over gebreken

1. Aanspraken van koper op gebreken bestaan uitsluitend wanneer koper volgens voorschrift aan zijn plichten tot controle en indienen van klachten, volgens § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) heeft voldaan. De goederen gelden als aanvaard wanneer verkoper geen enkele schriftelijke klacht over een gebrek heeft ontvangen, binnen zeven werkdagen dagen na het tijdstip dat: een duidelijk gebrek na levering, bij onmiddellijke, zorgvuldige inspectie, is geconstateerd; een gebrek is ontdekt; een gebrek voor koper, bij normaal gebruik van het geleverde artikel, zonder nader onderzoek, eerder herkenbaar was. De opgetreden gebreken moeten onder vermelding van het factuurnummer, de leverdatum en het nummer van het werktuig worden aangegeven. Verkoper stelt voor de afhandeling een bijbehorend formulier beschikbaar. Op verzoek van verkoper moet de geleverde waar vrij van vrachtkosten aan verkoper worden geretourneerd. Bij terechte klachten over gebreken vergoedt verkoper de kosten van de goedkoopste wijze van vervoer, niet echter wanneer de kosten hoger zijn omdat het geleverde artikel zich op een andere locatie bevindt als de locatie voor het bedoelde gebruik.

2. Bij garantieaanspraken levert verkoper naar zijn keuze ontbrekende hoeveelheden of vervangende goederen leveren, of verbeteringen uitvoeren. Indien verbetering of vervangende levering niet mogelijk of definitief mislukt is, of dit wordt onaanvaardbaar vertraagd, dan kan koper prijsverlaging eisen. Koper kan eisen dat de overeenkomst wordt ontbonden wanneer tussen de partijen van de overeenkomst geen overeenstemming over de korting bereiken.

3. De garantieaanspraken van koper verjaren binnen zes maanden nadat de goederen, in overeenstemming met de overeenkomst, aan koper of derden die hem bij de uitvoering helpen of logistieke bedrijven, ter beschikking zijn gesteld, tenzij verkoper gebreken kwaadwillend heeft verzwegen. In dat geval zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.

4. Er bestaan geen aanvullende rechten die verder gaan dan de wettelijke garantie.

§ 11 Aansprakelijkheid

1. Verkoper is, ongeacht eventuele vooraf of achteraf vastgelegde beperkingen van de aansprakelijkheid, volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, die het gevolg is van nalatig of opzettelijk niet nakomen van de verplichtingen van verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordiger, of van bij de uitvoering betrokken derden, evenals voor schade die onder de aansprakelijkheid volgens de Wet Productaansprakelijkheid valt. Voor schade die niet onder alinea 1 valt en die het gevolg is van opzettelijke of grof nalatige overtredingen van de overeenkomst, evenals kwaadwillendheid van verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordigers en bij de uitvoering betrokken derden, is verkoper aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

2. In het geval van aansprakelijkheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid voor de schadevergoeding van, op te voorziene, op gebruikelijke wijze, ontstane schade echter beperkt, voor zover verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordiger of bij de uitvoering betrokken derden niet opzettelijk hebben gehandeld. Verkoper is in het kader van deze garantie ook aansprakelijk, voor zover hij garantie heeft gegeven voor de kwaliteit of de houdbaarheid van de goederen of delen ervan. Voor schade die het gevolg is van het ontbreken van deze gegarandeerde kwaliteit of houdbaarheid, maar niet rechtstreeks aan de goederen ontstaat, is verkoper uitsluitend aansprakelijk, indien het risico op een dergelijk schade duidelijk onder de kwaliteit- of houdbaarheidsgarantie valt.

3. Verkoper is aansprakelijk voor schade die verkoper veroorzaakt door eenvoudige, nalatige overtreding van dergelijke overeengekomen verplichtingen, waarbij het nakomen ervan voorwaarde is om de overeenkomst volgens de voorschriften uit te voeren, en waarop koper normaal vertrouwt en mag vertrouwen. Verkoper is echter alleen aansprakelijk voor zover de schade normaal gesproken verband houdt met de overeenkomst en te voorzien was.

4. Verdere aansprakelijkheid is zonder rekening te houden met de juridische aard van de ingediende aanspraak, uitgesloten. Dit is in het bijzonder van toepassing voor aanspraken door delicten of aanspraken op schadevergoeding van vergeefs gedane uitgaven in plaats van, van de prestatie. Voor zover de aansprakelijkheid van verkoper is uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de in dienst zijnde werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en derden die de verkoper bij de uitvoering helpen.

§ 12 Diversen

1. Indien afzonderlijke bepalingen niet van kracht zijn, of niet uitvoerbaar zijn of worden, dan heeft dat geen invloed op het verder van kracht zijn van de andere bepalingen. In plaats van de niet uitvoerbaar of niet van kracht zijnde bepaling komt die regeling, die van kracht en uitvoerbaar is, waarvan het economische doel het, door de partijen van de overeenkomst beoogde, doel van de niet van kracht of niet uitvoerbaar zijnde bepaling, het dichtst benadert. Bovenstaande bepalingen gelden in overeenstemming daarmee ook in het geval dat deze bepalingen niet volledig blijken te zijn.

2. De plaats van uitvoering van alle, uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten en van de rechtbank - voor zover toelaatbaar overeen te komen- is Viersen, Duitsland.

3. Op onenigheden voortkomend uit, of in samenhang met, deze overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht, onder uitsluiting van het Handelsrecht van de VN, van toepassing.

4. De overeenkomst is opgesteld in de Engelse taal.